Prevod

Politika kvaliteta

je sastavni deo poslovne politike organizacije LOLA  FOT – LEŠAK i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta, a zasniva se na uspostavljanju marketinški orjentisanog poslovnog sistema koji se kontinualno poboljšava ciji je cilj ostvarenje POSLOVNE IZVRSNOSTI.
U tom cilju utvrduju se sledeci principi politike kvaliteta (dato informativno):

1. Naši proizvodi i usluge potpuno zadovoljavaju zahteve propisa, standarda i ocekivanja kupaca.
2. Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povecanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita.
3. Unapredenje kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
4. Timski rad rukovodilaca obezbeduje besprekorno odvijanje horizontlanih poslovnih procesa.
5. Planiranje, preventiva i poboljšanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.
6. Uspostavljanje partnerskih odnosa sa isporuciocima je trajna razvojna orjentacija organizacije.
7. Uskladen održivi razvoj u pogledu zaštite životne sredine, štednje prirodnih resursa, zdravlja i bezbednost na radu predstavlju viziju rukovodstva i svih zaposlenih.
8. Klima saradnje, poverenja i pripadnosti firmi se zasniva na ukljucivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšanje poslovnih procesa i proizvoda.
9. Sprovodenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajucim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.
10. Preispitivanje sistema kvaliteta po ISO 9000 od strane rukovodstva se odvija sa ciljem postizanja kontinulanih poboljšanja i primene koncepta totalnog kvaliteta menadžmenta (TQM) ciji je krajnji cilj poslovna izvrsnost.

 

Politika životne sredine

je sastavni deo poslovne politike organizacije LOLA FOT – LEŠAK i okvir za definisanje ciljeva životne sredine u pogledu nivoa odgovrnosti i ucinka zaštite životne sredine.
U tom cilju utvrduju se sledeci principi politike životne sredine :


1. Naši proizvodi, usluge i procesi u kojima se oni realizuju se kontinuirano usaglašavaju sa zahtevima propisa i zainteresovanih strana u pogledu njihovog uticaja na životmu sredinu.
2. Uticaj aspekata životne sredine naših proizvoda, usluga i procesa na promenu životne sredine svodi se na najmanju mogucu meru u svim fazama realizacije proizvoda i usluga.
3. Svođenje na najmanju mogucu meru svih znacajnih štetnih uticaja na životnu sredinu naših proizvoda i procesa se ostvaruje kroz EMS integrisan u proizvodne specifikacije, redovne procesne aktivnosti i izabranu tehnologiju.
4. Obaveza je svih vlasnika procesa da, koliko je moguce, sprecavaju zagadenje, smanjuju otpad i potrošnju resursa (materijal, energija, goriva) na racun njihovog recikliranja i / ili obnavljanja.
5. Usklađen održivi razvoj organizacije u pogledu očuvanja životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kao i štednje prirodnih resursa predstavlja viziju rukovodstva i svih zaposlenih.
6. Sprovođenje ove politike je praceno podizanjem ekološke svesti zaposlenih kroz provodenje odgovarajucih programa obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.
7. Kroz partnerske odnose vrši se stalno podsticanje isporucilaca za uvodenje EMS-a kako bi komponenete proizvoda i procesi u kojima se realizuju ispunjavali zahteve ove politike.
8. Specificni lokalni i regionalni uslovi u pogledu očuvanja životne sredine se prate i ugrađuju u EMS, a komunikacije sa svim zainteresovanim stranama obezbeduju javnost informacija o stanju životne sredine.
9. Politika životne sredine se ostvaruje u koordinaciji sa politikom kvaliteta, politikom zdravlja i bezbednosti na radu, kao i ostalim politikama u organizaciji.
10. Kontinualna poboljšanja ove politike i EMS-a se ostvaruju putem redovnih preispitivanja od strane rukovodstva sa ciljem ostvarenja održivog razvoja i izvrsnosti.

 

 

Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Radno Okruženje

Poljo-Mehanizacija
Mapa gde smo!