Prevod

Certifikat ISO 9001 kojim potvrđujemo kvalitet robe u Sistemu menadžmenta i proizvodnje je garant našeg kvaliteta.

 

 

Politika kvaliteta i životne sredine bazirana je na zahtevima, propisima i standardima kvaliteta

ISO 14001

Mesto među najboljima obezbeđujemo integracijom sitema ISO 1400

07.X.2013 god

 

 

  • Proizvodima prizvedenim u ekološkim uslovima sistema ISO14001
  • Kontrolom i garancijom kvaliteta po ISO 9001 standardu
Prilog : Sertifikati

 

 

  • Ispunjenjem potpunog zadovoljstva kupca stalnim preispitivanjem ciljeva kvaliteta
  • Smanjenjem troškova i povećanjem produktivnosti
  • Porastom stepena motivacije zaposlenih preko poboljšanja uslova života
  • Stalnim unapređenjem životne sredine, radne sredine.

 

Politika kvaliteta

je sastavni deo poslovne politike organizacije LOLA  FOT – LEŠAK i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta, a zasniva se na uspostavljanju marketinški orjentisanog poslovnog sistema koji se kontinualno poboljšavaciji je cilj ostvarenje POSLOVNE IZVRSNOSTI.
U tom cilju utvrduju se sledeci principi politike kvaliteta (dato informativno):

1. Naši proizvodi i usluge potpuno zadovoljavaju zahteve propisastandarda i ocekivanja kupaca.
2. Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškovapovecanje efektivnostiefikasnosti,produktivnosti i profita.
3. Unapredenje kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
4. Timski rad rukovodilaca obezbeduje besprekorno odvijanje horizontlanih poslovnih procesa.
5. Planiranjepreventiva i poboljšanja su prepoznatljiv stil radaorganizaciji.
6. Uspostavljanje partnerskih odnosa sa isporuciocima je trajna razvojna orjentacija organizacije.
7. Uskladen održivi razvojpogledu zaštite životne sredineštednje prirodnih resursazdravlja ibezbednost na radu predstavlju viziju rukovodstva i svih zaposlenih.
8. Klima saradnjepoverenja i pripadnosti firmi se zasniva na ukljucivanju zaposlenihkreiranje ipoboljšanje poslovnih procesa i proizvoda.
9. Sprovodenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržavaodgovarajucim programima obrazovanjaobuke i motivacije svih zaposlenih.
10. Preispitivanje sistema kvaliteta po ISO 9000 od strane rukovodstva se odvija sa ciljem postizanjakontinulanih poboljšanja i primene koncepta totalnog kvaliteta menadžmenta (TQM) ciji je krajnji ciljposlovna izvrsnost.

 

Politika životne sredine

je sastavni deo poslovne politike organizacije LOLA FOT – LEŠAK i okvir za definisanje ciljeva životnesredinepogledu nivoa odgovrnosti i ucinka zaštite životne sredine.
U tom cilju utvrduju se sledeci principi politike životne sredine :


1. Naši proizvodiusluge i procesikojima se oni realizuju se kontinuirano usaglašavaju sa zahtevimapropisa i zainteresovanih stranapogledu njihovog uticaja na životmu sredinu.
2. Uticaj aspekata životne sredine naših proizvodausluga i procesa na promenu životne sredine svodi sena najmanju mogucu merusvim fazama realizacije proizvoda i usluga.
3. Svođenje na najmanju mogucu meru svih znacajnih štetnih uticaja na životnu sredinu naših proizvoda iprocesa se ostvaruje kroz EMS integrisanproizvodne specifikacijeredovne procesne aktivnosti iizabranu tehnologiju.
4. Obaveza je svih vlasnika procesa dakoliko je mogucesprecavaju zagadenjesmanjuju otpad ipotrošnju resursa (materijalenergijagorivana racun njihovog recikliranja iili obnavljanja.
5. Usklađen održivi razvoj organizacijepogledu očuvanja životne sredinezdravlja i bezbednosti naradukao i štednje prirodnih resursa predstavlja viziju rukovodstva i svih zaposlenih.
6. Sprovođenje ove politike je praceno podizanjem ekološke svesti zaposlenih kroz provodenjeodgovarajucih programa obrazovanjaobuke i motivacije svih zaposlenih.
7. Kroz partnerske odnose vrši se stalno podsticanje isporucilaca za uvodenje EMS-a kako bikomponenete proizvoda i procesikojima se realizuju ispunjavali zahteve ove politike.
8. Specificni lokalni i regionalni uslovipogledu očuvanja životne sredine se prate i ugrađuju u EMS, akomunikacije sa svim zainteresovanim stranama obezbeduju javnost informacijastanju životne sredine.
9. Politika životne sredine se ostvarujekoordinaciji sa politikom kvalitetapolitikom zdravlja ibezbednosti na radukao i ostalim politikamaorganizaciji.
10. Kontinualna poboljšanja ove politike i EMS-a se ostvaruju putem redovnih preispitivanja od stranerukovodstva sa ciljem ostvarenja održivog razvoja i izvrsnosti.


Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!